Huurvoorwaarden

HUUR-VOORWAARDEN

 

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden.

Gelieve ze daarom zorgvuldig door te nemen wanneer u wil boeken.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de woning .

De huurder kan dus in geen geval aanspraak maken op de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden

Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.

 

Door het betalen van het voorschot en/of van het volledige huurbedrag verklaart u, hierna genoemd “de huurder”,

zich akkoord met de volgende huurvoorwaarden.

 

 1. De woning kan slechts door de huurder worden betrokken na volledige betaling van de huurprijs voor de ganse periode en de waarborg. Van de waarborg worden na het verblijf alle kosten voor energie en de eventuele schade afgetrokken en het resterende bedrag wordt teruggestort max.14 kalenderdagen na uw verblijf.

De meterstanden elektriciteit en water dienen door de huurder na zijn verblijf te worden doorgegeven aan de verhuurder (per mail of SMS)

 

 1. U kunt via internet boeken. Deze manier van boeken is bindend. Met het vastleggen van een boekingopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de boekingsstappen en de huurvoorwaarden.

Er zijn geen boekingskosten verbonden aan een boeking daar men rechtstreeks met de eigenaar handelt.

Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een boekingsbevestiging per e-mail.

Binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de boekingsbevestiging dient er een voorschot van 30% van de huursom te gebeuren.

Het restant van de huursom + schoonmaak + waarborg dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode

te zijn voldaan.

Bij boeking binnen de 4 weken voor de aanvang van de huurperiode dient u de totale huur + schoonmaak + waarborg te betalen.

Bij niet tijdige betaling van het voorschot en/of saldo van de huursom is de eigenaar gerechtigd de geboekte periode voor de verhuur van de vakantiewoning te annuleren.

 

Voor mensen die nog niet kunnen beslissen bestaat de mogelijkheid om voor een periode van 7 kalenderdagen een optie te nemen op het vakantiehuis. Wij houden dan gedurende die periode vrijblijvend het huis voor u vrij.

Door een optie te nemen, heeft u meer tijd om na te denken.

Na zeven kalenderdagen vervalt de optie automatisch.

 

 1. De huurder neemt voor de duur van de huurperiode de verantwoordelijkheid op zich van het gehuurde pand en het bijbehorend grondgebied en verplicht zich ertoe om aan de eigenaar alle onkosten te vergoeden die voortvloeien uit nalatigheid of verkeerd gebruik. Elk vastgesteld gebrek zal onmiddellijk gemeld worden.

 

 1. De huurder verbindt er zich toe alle richtlijnen, door de verhuurder verstrekt, door te nemen en te respecteren. De huurder geeft ze ook door aan zijn medebewoners. Deze richtlijnen worden vooraf door de verhuurder aan de huurder verstrekt en zijn ter plaatse ook in te zien.

 

 1. De huurder en de medebewoners van de woning zullen aan de omgeving geen enkele vorm van overlast veroorzaken. Op eenvoudig verzoek van de verhuurder zal elke vorm van lawaaioverlast onmiddellijk stopgezet worden.

 

 1. De bezetting van de woning is uitdrukkelijk beperkt tot de maximum capaciteit van 8 personen. Het niet respecteren van deze regel heeft onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst tot gevolg en dit zonder dat de huurder aanspraak kan maken op enige vorm van terugbetaling of schadevergoeding.

Het bijzetten van bedden, tenten of caravans is niet toegestaan.

 

 1. De huurder mag geen onderverhuring doen.

 

 1. Indien de huurder zich niet gedraagt naar de geest van de huurovereenkomst, dan is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst teniet te doen en te verlangen dat de huurder de woning verlaat. Deze maatregel wordt genomen nadat de verhuurder de huurder aangemaand heeft om zich aan de gestelde regels te houden. Indien, om de hierboven vermelde reden, de huurovereenkomst voortijdig wordt teniet gedaan kan de huurder geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde huurbedrag.

 

 1. Voor schade en/of letsel berokkend door huurders van de vakantiewoning, aanvaarden de verhuurders geen enkele aansprakelijkheid. Ook zijn de verhuurders niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de huurders. De verhuurders zijn dus niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het vakantiehuis gebeuren. Zo is het gebruik van de BBQ en sauna de enige en volledige verantwoordelijkheid van de huurders.

 

De eigenaar kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die ontstaat door natuurgeweld, natuurrampen, kernrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen en het in aanraking komen met een luchtvaartuig of onderdelen daarvan.

 

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers worden veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd worden. Wanneer schade na vertrek van de hoofdhuurder wordt geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.

 

Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bijvoorbeeld aan wegwerkzaamheden of bouwactiviteiten. Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

 

 1. De woning is volledig ingericht. Keuken- , bad- en bedlinnen dienen meegebracht.

De bedden zijn voorzien van dekbedden en mogen enkel beslapen worden mits gebruik van bedlinnen.

 

 1. De huurder kan op de eerste dag van de huurperiode beschikken over de woning vanaf 16.00 u en dient de woning op de laatste dag van de huurperiode uiterlijk tegen 10.00 u ’s morgens te verlaten.

Het laattijdig betrekken of vroegtijdig verlaten van de woning, om het even om welke reden, kan niet leiden tot een (gedeeltelijke) teruggave van het huurbedrag.

Gelieve de aankomst- en vertrekuren strikt te respecteren. Wij, net als jullie wellicht, vinden het prettig om in een nette vakantiewoning aan te komen en te verblijven. Daarom moet er voldoende tijd zijn voor een goede poetsbeurt tussen het vertrek van vorige gasten en de aankomst van de nieuwe gasten.

 

 1. Onkosten bij annulering:

Annulering tot 4 weken voor huurperiode: 30 % van de huur

Annulering binnen de 4 weken voor huurperiode: volledige huur

De huurder staat het vrij een annulatieverzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. De kosten hiervan zijn ten laste voor de huurder.

 

 1. Indien de verhuurder door overmacht in de onmogelijkheid is te verhuren zullen de gestorte bedragen terugbetaald worden. Er zal echter geen schadeclaim tegen de verhuurder kunnen ingediend worden.

 

 1. Dit is een rookvrije woning. Rokers dienen buiten te roken.

De tuin, het terras, de bloembakken en de parking zijn geen asbak. Men zorgt er steeds voor dat de peuken in de vuilnisbak terechtkomen. Let op voor brandgevaar!

Op elke verdieping zijn brandmelders aangebracht en is er een brandblusser voorzien in de keuken

 

 1. Het gehuurde vakantiehuis dient altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf.

Dit houdt in: de woning opruimen: alles terug op zijn plaats zetten, alle vuilbakken ledigen, het aanrecht opruimen, vaatwas leegmaken en de schone vaat in de kasten zetten en de vakantiewoning netjes (bezemschoon) achterlaten.

Indien U de houtkachel gebruikt, dient u deze zelf schoon te maken.

Er mogen geen afval noch etensresten achtergelaten worden in de woning.

Alle afvalzakken dienen, dichtgeknoopt, buiten in de voorziene houten bak geplaatst te zijn.

Glas dient U zelf weg te brengen naar de glasbol (aan het begin van de straat).

Indien de woning en/of tuin in zo een staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren,

dan heeft de eigenaar het recht extra schoonmaakuren aan te rekenen.

 

 1. Huisdieren worden niet toegelaten. Hierop wordt streng toezicht gehouden. Wij willen het huis ook openstellen voor mensen die lijden aan allergieën.

 

 1. Het is verboden het vakantiehuis te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren, dit om de kwaliteit van de woning te waarborgen. Bij inbreuk wordt de huurperiode verbroken zonder dat de huurder enig recht heeft op terugvordering van de resterende huur.

 

 1. De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een burgelijke aansprakelijkheids-verzekeringen (familiale verzekering).

De woning heeft een eigen brandverzekering op naam van de eigenaar. Maar de huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn burgelijke aansprakelijkheid verzekeringagent te verwittigen dat men in een vakantiewoning verblijft. Dit voor het geval dat de brand veroorzaakt is door de huurder zelf, indien dit zo mocht zijn dan kan de verzekering van de woning de huurder aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

 

 1. De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadiging te vergoeden.Klachten in verband met de inventaris en bestaande schade worden aanvaard tot 4 uur na uw aankomst. Deze dient men te melden bij de eigenaar. Wanneer alles in goede orde is achtergelaten en geen schade of breuk is geconstateerd, dan wordt uw waarborgsom ten laatste 14 kalenderdagen na verblijf terugbetaald. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken binnen de week na berichtgeving. Men doet er goed aan spontaan ongelukjes te melden aan de eigenaar.

 

 1. De sleutel kan worden afgehaald op het “sleuteladres” ter plaatse. Verdere richtlijnen hieromtrent worden u doorgegeven enkele weken voor uw aankomst. Na uw vakantieverblijf dient u de sleutel terug te bezorgen op datzelfde adres.

 

 

© All Rights Reserved

ardennenvakantiecorbion